Privacy Policy

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door VT ACCOUNTANTS bvba (de verantwoordelijke voor de verwerking), met maatschappelijke zetel te 2650 Edegem Heldenstraat 1, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE0699.672.579 (hierna: “VT ACCOUNTANTS”). 

Deze Privacy Policy bevat uw rechten en plichten ten aanzien van VT ACCOUNTANTS. 

De Policy wordt regelmatig herwerkt of geactualiseerd en u vindt de meest recente en geldige versie steeds op onze website. 

1. Algemeen 

De huidige Privacy Policy waarborgt de naleving van de wetgeving betreffende de bescherming van de persoonsgegevens zoals beschreven in de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van 30 juli 2018. 

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is VT ACCOUNTANTS. 

2. Persoonsgegevens die u ons meedeelt

Via de website of het contactformulier:  

 • via cookies: raadpleeg onze Cookie policy 
 • IP-adres 
 • e-mailadres 

Als opdrachtgever, klant, prospect, leverancier of andere zakelijke relatie: 

 • naam, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer, adres, ondernemingsnummer en contactgegevens 

VT ACCOUNTANTS verwerkt geen gevoelige persoonsgegevens. 

3. Persoonsgegevens die VT ACCOUNTANTS onrechtstreeks verzamelt 

3.1. Publieke gegevens van kandidaat en/of freelancer: 

Wanneer wij een beroep doen op bepaalde zoekmachines of websites waarop u uw persoonsgegevens hebt geüpload en die wij kunnen inkijken ontvangen wij uw persoonsgegevens onrechtstreeks. Het gaat om de persoonsgegevens die u ter beschikking gesteld hebt op deze websites, platformen, zoekmachines, … 

3.2. Publieke gegevens van de opdrachtgever of leverancier: 

Bijvoorbeeld gegevens op de site ven het KBO, het staatsblad, in de balansencentrale, of andere centrale databanken die vrij te raadplegen zijn

4. Doeleinden van de verwerking 

4.1. Algemene doeleinden: 

VT ACCOUNTANTS zal de vergaarde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken: 

 • IP-adres: voor het verzorgen en verbeteren van onze website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van VT ACCOUNTANTS om haar website en dienstverlening voortdurend te verbeteren.        
 • Naam, telefoonnummer, en e-mailadres: om u de gevraagde informatie of diensten te kunnen verstrekken, u te kunnen contacteren en om te voldoen aan de wettelijke voorschriften. Met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u werd gevraagd. 
 • Als opdrachtgever, klant, prospect of leverancier: naam, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer, adres, ondernemingsnummer en contactgegevens: om u de gevraagde diensten te kunnen verstrekken en om te voldoen aan de wettelijke voorschriften met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u werd gevraagd. 
  U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens vrij te geven. Het verlenen van bepaalde diensten wordt onmogelijk wanneer u de verwerking weigert.  

4.2. Doorgifte aan derden: 

VT ACCOUNTANTS zal uw persoonsgegevens nooit doorgeven aan derden, tenzij technische dienstenleveranciers die technische ondersteuning verzorgen voor zover dit noodzakelijk is voor de technische dienstverlening. Hiervoor heeft VT ACCOUNTANTS de nodige overeenkomsten en verwerkersovereenkomsten om te garanderen dat de gegevens op de juiste manier verwerkt worden en met de juiste technische en operationele middelen worden beschermd.

VT ACCOUNTANTS zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming. 

4.3. Wettelijke vereisten: 

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat VT ACCOUNTANTS uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. 

5. Bewaren en verwerken 

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking zoals omschreven in artikel 4 en in functie van de contractuele relatie tussen VT ACCOUNTANTS en u: 

 • IP-adres: voor de duur van uw bezoek aan onze website.          
 • Naam, e-mailadres, telefoonnummer, via de website: voor de duur van de gevraagde levering van diensten.    
 • Leveranciers, klanten, prospecten en andere zakelijke contacten: naam, e-mailadres, telefoonnummer en bankrekeningnummer, adresgegevens en contactgegevens: voor de duur van de gevraagde levering van diensten.               
  Voormelde persoonsgegevens worden in elk geval bijgehouden conform de specifieke wettelijke voorschriften, alsook de verjaringstermijnen die ons verplichten uw persoonsgegevens langer bij te houden, bv. om ons te verdedigen tegen een vordering in rechte. 

6. Uw rechten 

6.1.  Recht van toegang en inzage: 

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat VT ACCOUNTANTS  van uw persoonsgegevens maakt. 

6.2.  Recht op verbetering, verwijdering en beperking: 

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan VT ACCOUNTANTS. Daarnaast heeft u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn. 

U kan eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. 

6.3.  Recht van bezwaar: 

U beschikt over een recht van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. 

Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven. 

6.4.  Recht van vrije gegevensoverdracht: 

U beschikt over het recht om uw Persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen. 

6.5.  Recht van intrekking van de toestemming: 

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken. 

6.6.  Uitoefening van uw rechten: 

U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren via e-mail op info@vtaccounts.be, mits toevoeging kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart. 

6.7.  Automatische beslissingen en profiling: 

De verwerking van uw Persoonsgegevens omvat geen profiling en u zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen. 

6.8.  Klachten: 

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. 

7. Toegang door derden  
7.1.  Teneinde uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers en aangestelden. 

7.2.  Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy. 

8. Veiligheid en vertrouwelijkheid  
8.1.  Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens. 

8.2.  In geen geval kan VT ACCOUNTANTS aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens. VT ACCOUNTANTS zorgt ervoor dat wanneer zij beroep doet op derden voor de verwerking van persoonsgegevens, deze derden aan dezelfde regels zullen gebonden zijn. 

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank 

Deze Privacy Policy wordt beheerst, uitgelegd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgisch recht dat exclusief van toepassing is. 

De rechtbanken van Antwerpen zijn exclusief bevoegd om van elk geschil kennis te nemen dat zou voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering van deze Privacy Policy. 

10. Cookies 

Het gebruik van cookies vindt u terug in onze Cookie policy. 

Cookie Policy 

Wat is een Cookie? 

Een cookie is een tekstbestand dat in de webbrowser van uw computer of mobiel apparaat wordt achtergelaten – zoals uw smartphone, iPhone, iPad en dergelijke – door de server van de website die u momenteel raadpleegt. Een cookie bevat een code die alleen kan worden gelezen door de server die deze daar heeft geplaatst. De server heeft dus geen toegang tot andere informatie die zich op uw computer of mobiel apparaat bevindt. 

Hoe is een cookiebestand gestructureerd? 

Een cookiebestand bestaat uit: 

 • De naam van de server die het cookiebestand heeft geplaatst 
 • Een vervaldatum wordt gegeven 
 • Een unieke nummercode 

Wat is het nut van een cookie? 

Cookies worden gebruikt om een optimale surfervaring voor u als bezoeker van een van onze websites te garanderen. Dit onder andere om u in staat te stellen sneller en gemakkelijker te navigeren tussen de verschillende delen van de website of door de inhoud van onze site aan te passen aan uw persoonlijke voorkeuren, bijvoorbeeld taalvoorkeur. 

Waar vind ik deze cookies? 

Cookies worden in een aparte map van uw browser op uw computer of mobiel apparaat geplaatst. 

Wat is een ‘Session cookie’? 

Deze cookie’s functie is om uw browser te herkennen tijdens het bezoek aan onze websites. 

Wat is een ‘Permanente cookie’? 

Deze cookie’s functie is om uw browser te herkennen tijdens herhaalde bezoeken aan onze websites. 

Welke cookies zijn nodig? 

U krijgt de indruk dat bepaalde delen van onze websites niet goed of helemaal niet functioneren als u de benodigde cookies uitschakelt. VT ACCOUNTANTSgebruikt dergelijke cookies bijvoorbeeld bij het invullen van contactformulieren of om u in staat te stellen deel te nemen aan discussies op onze blogs. Jem Productionsl gebruikt ‘noodzakelijke’ cookies wanneer u wilt inloggen op uw persoonlijke account. Deze cookies stellen ons in staat om uw identiteit veilig te verifiëren om toegang te geven tot de persoonlijke informatie die u hebt verstrekt. 

Wat zijn ‘functionele cookies’? 

Zoals het woord zelf al aangeeft, zorgen deze cookies ervoor dat onze websites optimaal functioneren, zodat u een aangenaam en persoonlijk bezoek aan onze websites ervaren. VT ACCOUNTANTSgebruikt ‘Functionele cookies’ om uw persoonlijke voorkeuren te ‘onthouden’ en om herhaalde communicatie tijdens herhaalde bezoeken te voorkomen, bijvoorbeeld bij deelname aan een promotie. 

Wat zijn ‘Performance cookies’? 

VT ACCOUNTANTSgebruikt ‘Performance cookies’ om te bepalen hoe u onze websites gebruikt met het oog op het aanpassen en verbeteren van de inhoud en het gebruiksgemak van onze websites. Bijvoorbeeld het bijhouden van het aantal bezoekers per pagina of de meest voorkomende taal waarin de website wordt bezocht. 

Wat is ‘Embedded content’? 

VT ACCOUNTANTS kan via een klikbare link verwijzen naar andere websites op haar websites. Dit leidt u door naar een website van een andere organisatie. Het is mogelijk dat de website waarnaar u wordt doorgestuurd ook gebruik maakt van cookies. VT ACCOUNTANTS adviseert u om de gebruiksvoorwaarden van de betreffende organisatie, vermeld op de eigen website, te raadplegen om u te informeren over hun privacy- en cookiebeleid. 

Hoe kan ik cookies beheren? 

U beheert zelf cookies. U de instellingen van uw browser aanpassen aan uw persoonlijke voorkeuren. U reeds geïnstalleerde cookies altijd verwijderen en nieuwe cookies weigeren door uw browserinstellingen aan te passen. 

Google Analytics-cookies 

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een van de bekendste en meest vertrouwde oplossingen voor het verzamelen van analytische gegevens op het internet. Dit helpt ons te begrijpen hoe u de website gebruikt op een manier die ons in staat stelt om verbeteringen aan te brengen. Deze cookies kunnen bijvoorbeeld bijhouden welke tijd u op onze website en de pagina’s die u bezoekt bijhoudt. 

Voor meer informatie over Google Analytics u terecht op de officiële pagina.  
https://policies.google.com/technologies/cookies 

Social Media cookies 

Deze website maakt gebruik van social media buttons en/of plug-ins waarmee je op verschillende manieren verbinding maken met je sociale netwerken. Uw sociale netwerken, waaronder Facebook en LinkedIn, plaatsen cookies via onze website die kunnen worden gebruikt om uw profiel op hun site te verbeteren of om bij te dragen aan de gegevens die ze bewaren voor verschillende doeleinden, zoals vermeld in het desbetreffende privacybeleid. 

https://www.facebook.com/policies/cookies 
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy 
https://help.twitter.com/nl/rules-and-policies/twitter-cookies 

Wijzigingen aan deze Cookie Policy  

Deze Cookie Policy is geen statisch document. Wijzigingen die wij aanbrengen in deze Cookie Policy worden onmiddellijk van kracht. Enkel de meest recente versie is van toepassing, deze versie is terug te vinden op de site van VT ACCOUNTANTS.  

Tabel van de gebruikte cookies  

Print Friendly, PDF & Email